Najlepsze nurkowaniaWarunki uczestnictwa


Warunki uczestnictwa w imprezach Najlepsze Nurkowania, 91-070 Łódź, Legionów 69, NIP: PL7311846211

Gwarancja ubezpieczeniowa: Signal Iduna

 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Prawa i obowiązki Uczestników imprez turystycznych (dalej zwanych Uczestnikami lub zamiennie Klientami) określają indywidualne umowy zlecenia (dalej zwane Umowy) oraz wydane na podstawie dyspozycji art. 385 § 1 kodeksu cywilnego niniejsze „warunki uczestnictwa w zagranicznych imprezach turystycznych”.

1.2. Najlepsze Nurkowania zwany Organizatorem oferuje klientowi hotele, łodzie oraz inne usługi turystyczne wskazane w katalogu zawartym na stronie internetowej www.nurkowanie.travel.pl. Oferta obejmuje :
- wyjazdy grupowe charakteryzujące się określonym z góry programem, do których realizacji wymagane jest zgłoszenie się minimalnej ilości uczestników określanej w umowie indywidualnie dla każdego wyjazdu;
- wyjazdy organizowane ściśle według zamówienia klienta dokonywanego na podstawie oferty zawartej na stronie internetowej www.nurkowanie.travel.pl poprzez indywidualny dobór odpowiednich składników ( łodzi, hotelu, miejsca destynacji )

1.3. Oferta, o ile Umowa nie stanowi inaczej, nie obejmuje zapewnienia przelotu samolotami rejsowymi przewoźnika do miejsca realizacji usługi turystycznej. Na życzenie Uczestnika Organizator może pośredniczyć przy zakupie biletów lotniczych.

1.4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Organizator nie zapewnia podczas trwania imprezy opieki polskojęzycznego pilota lub rezydenta.

2. Zawarcie umowy

2.1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje przez podpisanie Umowy przez przedstawiciela Najlepsze Nurkowania i Zgłaszającego z równoczesnym wpłaceniem przez niego zaliczki. W przypadku umów zawieranych na odległość, do zawarcia umowy może dojść także z chwila zapłaty zaliczki poprzedzonej informacją e-mail o akceptacji "Warunków Uczestnictwa".

2.2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego. Zgłoszenie osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna.

2.3. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

2.4. Zawierając Umowę Zgłaszający i Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich (oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych niezbędnych do realizacji imprezy.

3. Płatności

3. 1. Równocześnie z podpisaniem przez Uczestnika druku Umowy - lub w przypadku rezerwacji pisemnych i telefonicznych - w ciągu 24 godzin, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy turystycznej, chyba że Umowa stanowi inaczej. Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia wpłaty do pełnej ceny imprezy najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, chyba że umowa stanowi inaczej.

3.2. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3.3.Wszelkie płatności następują przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany w treści umowy.


4. Usługi, ceny

4.1. Organizator zobowiązuje się spełnić świadczenia określone w Umowie, zawarte w katalogu bądź programie imprezy turystycznej.

4.2. Cenę usługi turystycznej określa umowa, wskazując szczegółowo objęte nią świadczenia. O ile umowa nie stanowi inaczej, cena usługi nie obejmuje opłat paszportowych, wizowych, bankowych, celnych, lotniskowych, parkowych, dojazdu z miejsca zamieszkania na miejsce zbiórki i z powrotem oraz usług indywidualnie zamawianych podczas pobytu za granicą, jak w szczególności : wycieczki lokalne, serwis hotelowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bagażowe.

4.3. Ceny mogą być wyrażone w PLN, EUR lub USD. Płatności na rzecz Organizatora następują w walucie PLN, EUR lub USD, wybranej przez klienta.

5. Zmiany w wykonaniu usług turystycznych i cen.

5.1. Organizator może dokonać zmiany ceny imprezy, nie później jednak niż na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Wzrost ceny imprezy może wynikać wyłącznie z udokumentowanych, następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrost kursów walut.

5.2.Najlepsze Nurkowania zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej z powodu działania siły wyższej lub zgłoszenia się mniejszej ilości uczestników niż liczba minimalna określona w umowie. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

5.3.W razie zmiany istotnych warunków umowy Organizator winien niezwłocznie poinformować o nich Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

6. Rezygnacje, zmiana uczestnika

6.1. Rezygnacja z imprezy następuje :
- w chwili złożenia przez Uczestnika pisemnej rezygnacji
- w razie niedostarczenia przez Uczestnika wymaganych dokumentów
- w razie niedokonania wpłat w określonych terminach
- w razie niezgłoszenia się Uczestnika w dniu rozpoczęcia imprezy.

6.2. W przypadku rezygnacji z imprezy wszystkich bądź niektórych osób zgłoszonych przez Klienta, Klient zostanie obciążony kosztami faktycznie poniesionymi przez Organizatora w związku rezygnacja bądź zmniejszeniem liczby osób biorących udział w imprezie. Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostanie uczestnikowi wraz z informacja o obciążeniu”.

6.3. Organizator obciąża uczestnika faktycznie poniesionymi i udokumentowanymi kosztami powstałymi w związku z niewykorzystaniem świadczeń z winy uczestnika, dobrowolnego zrezygnowania z nich, albo ich niewykorzystania z przyczyn osobistych (np. przerwanie podróży, skrócenie pobytu, choroba, nieszczęśliwym wypadek, brak paszportu).

6.4. W przypadku rezygnacji Uczestnik może wskazać osobę, której przekaże pisemnie prawa i obowiązki wynikające z Umowy, która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy. Organizator zwróci rezygnującemu Uczestnikowi wszelkie, przez niego wpłacone na poczet imprezy kwoty, pomniejszone o opłaty parkowe i inne opłaty urzędowe które wystawiane są imiennie. Organizator zastrzega sobie, niemożliwość takich zmian na pięć dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy turystycznej.

6.5. Przeniesienie praw i obowiązków, o jakim mowa w punkcie poprzedzającym, jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej realizującej przelot rejsowy na zmianę Uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).


7 Ubezpieczenie

7.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Organizator zawiera dla wszystkich Uczestników ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas imprezy w AXA Polska. W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy w przypadku nagłego zachorowania lub zdarzenia losowego. Można je wykupić dodatkowo, jednakże nie później niż jeden dzień po podpisaniu umowy.


8 Reklamacje.

8.1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie w formie pisemnej w ciągu trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe jej wykonanie, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji
ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

8.2. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu wymaganych części lub całości wpłat na imprezę lub innych uzasadnionych roszczeń najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rezygnacji Uczestnika lub od daty uznania reklamacji.


9. Odpowiedzialność Organizatora

9.1. Organizator ponosi kontraktową odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.

9.2. Organizator nie odpowiada za :
- dokonany przez Uczestnika wybór linii lotniczej, za usługi wykonywane przez nią i wynikające z nich opóźnienia, zmiany przelotów oraz dodatkowe koszty (np. nadbagaż) lub niedogodności obciążające uczestnika z tego tytułu;
- szkodę wyrządzoną Uczestnikowi z wyłącznej winy Uczestnika;
- szkodę wyrządzoną Uczestnikowi z wyłącznej winy osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli działań lub zaniechań stanowiących źródło szkody, nie można było uniknąć ani przewidzieć;
- szkodę wyrządzoną Uczestnikowi wyłącznie w wyniku działania siły wyższej.

9.3. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką.


10. Odpowiedzialność linii lotniczych, przewoźnika lotniczego.

10.1. Lot do/z miejsca docelowego podlega warunkom zawartym w konwencji warszawskiej z 1929 roku oraz zmianom i aneksom do umów międzynarodowych. Od chwili odprawy na lotnisku w Polsce lub na destynacji, odpowiedzialność za Uczestnika do momentu przybycia do celu podróży spoczywa na liniach lotniczych. Roszczenia Uczestnika powstałe w związku z opóźnieniami lotów, zmianami środków transportu, anulowaniem lotu, zaginięciem bagażu, pobieraniem dodatkowego bagażu nurkowego winny być kierowane bezpośrednio do właściciela linii lotniczych realizujących przelot rejsowy, dodatkowego bagażu nurkowego. Reklamacje dotyczące zaginięcia lub uszkodzenia przewożonych bagaży należy składać w formie pisemnej w biurze linii lotniczych.


11. Informacje organizacyjne.

11.1. Wszelkie dokumenty podróży wydawane są w najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem wylotu po wpłacie pełnej kwoty imprezy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu, na życzenie klienta dokumenty mogą być wysłane pocztą lub GLS.

11.2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami Organizatora podanymi przed zawarciem umowy dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego i jest odpowiedzialny za ich dotrzymanie. Uczestnika obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień. Uczestnik zobowiązany jest także do zapoznania się z otrzymanymi od Organizatora informacjami o zmianach ww. przepisów.

 


12. Działania o wyższym ryzyku.

12.1. Niektóre formy aktywności, zwane także sportami ekstremalnymi (nurkowanie, pływanie łodzią lub pontonem, rafting, windsurfing, surfing, wspinaczka) mogą być niebezpieczne. Wymagają one specjalnego przygotowania pod względem medycznym, fizycznym i psychicznym. Ryzyko ew. uszczerbku zdrowia może wzrosnąć, kiedy aktywność ma miejsce w terenach odległych od placówek zdrowia. Podpisując tą umowę uczestnik potwierdza i akceptuje ryzyko uprawiania sportów ekstremalnych oraz bierze odpowiedzialność pod względem medycznym za gotowość do uczestniczenia. W razie wątpliwości co do poziomu występującego ryzyka uczestnik powinien skonsultować swoje wątpliwości z personelem biura.

12.2. Niektóre destynacje są obsługiwane tylko przez linie lotnicze, które znalazły się na tak zwanej "czarnej liście" Unie Europejskiej. Wynika to bądź z nieprzestrzegania standardów bezpieczeństwa lub z powodów znacznych opóźnień. Rezerwując taki przelot biuro informuje o ew. trudnościach i możliwości występowania opóźnień. Zawsze proponujemy margines jednego dnia w przypadku korzystania z takich linii lotniczych. Odpowiedzialność biura podróży w tym zakresie jest regulowana z godnie z punktem 9.2 niniejszych warunków.


13. Postanowienia końcowe.

13.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają postanowienia Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny ( Dz.U.1964, Nr 16, poz.93 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U.1997, Nr 133, poz.884 ze zm. )