Najlepsze nurkowaniaUbezpieczenie od kosztów rezygnacji ERGO


Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej to dodatkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych* niezależnych od Uczestnika – koszt ubezpieczenia wynosi 3 % pełnej ceny wykupionej imprezy.

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w ERGO? 

Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wariantu polisy, którą wybierasz.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z podróży przed datą wyjazdu przewidziane w umowie (np. uczestnictwa w imprezie turystycznej, przewozu, rezerwacji noclegu, umowie wynajmu pojazdu), jakimi ubezpieczony byłby obciążony w przypadku rezygnacji lub konieczności zmiany rezerwacji.

Ubezpieczenie dotyczy kosztów poniesionych w związku z rezygnacją, a powstałych wskutek m.in:

- śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie,
- spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu,
- zwolnienie z pracy,
- wyznaczenie daty rozpoczęcia stosunku pracy na czas planowanego wyjazdu, dla wcześniej bezrobotnego,
- ciąża zagrożona lub jej powikłania,
- kradzież dokumentów,
- wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego,
 
 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji w ERGO?

Przede wszystkim: kosztów powstałych w wyniku zdarzeń, które nastąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

- kosztów naliczonych w związku z rezygnacją z usług zakupionych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- kosztów zmian rezerwacji i zakupu nowych biletów w komunikacji krajowej;

- w przypadku rezygnacji z podróży

- kosztów wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po rozpoczęciu podróży;

- kosztów rezygnacji z usług innych niż impreza turystyczna, rezerwacja hotelu, apartamentu, biletu lotniczego, uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach, wynajmu pojazdu;

- rezygnacji z podróży wskutek nieudzielenia/odwołania urlopu przez pracodawcę;

- skutków spożywania oraz zatrucia się alkoholem, narkotykami, środkami odurzającymi, psychotropowymi i zastępczymi;

- skutków samobójstw, samookaleczeń, przestępstw, zaburzeń psychicznych lub chorób przenoszonych wyłącznie droga płciową, AIDS i zakażeń wirusem HIV;

- odmowy wjazdu na teren danego kraju/ wyjazdu z RP

 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w ERGO? 

Odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej na polisie, będącej równowartością ceny rezerwacji, przy czym:

- limit odpowiedzialności w odniesieniu do kosztów rezygnacji z wynajmu pojazdu wynosi 2500 PLN na pojazd;

- limit odpowiedzialności w odniesieniu do kosztów zmiany rezerwacji biletu lub zakupu nowego biletu wynosi 2500 PLN na osobę.

 

W przypadku, gdy więcej niż cztery osoby zarezerwowały podróż razem, odpowiedzialność ERGO Ubezpieczenia Podróży ogranicza się do kosztów rezygnacji z podróży Ubezpieczonego i współuczestników podróży, będących jego najbliższymi krewnymi, ubezpieczonych w ramach jednej umowy ubezpieczenia, których bezpośrednio dotyczy wypadek ubezpieczeniowy będący powodem rezygnacji z podróży.

 

- W przypadku REZYGNACJI CHP 80 Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 20%

- Koszt polisy uzależniony jest od ceny wycieczki. Możesz ubezpieczyć wycieczkę lub bilet od kwoty maksymalnie 25000zł. O cenie polisy zostaniesz poinformowany przez naszych konsultantów jeszcze przed jej wykupem.

 

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży można wykupić:

- w dniu rezerwacji wycieczki/ biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni,
- do 14 dni od rezerwacji wycieczki/ biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu, jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni.
 
 

Jak i gdzie zakupić polisę od kosztów rezygnacji z wycieczki lub biletów lotniczych w ERGO?

Polisę ERGO łatwo zakupisz poprzez naszych konsultantów obsługujących Cię przy rezerwacji wycieczki lub biletów lotniczych. 

 

 

Skontaktuj się z nami

 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z rozszerzeniem o ryzyko COVID-19

 

Warianty ubezpieczenia Opis Suma ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia

REZYGNACJA 100 COVID-19

cena 4,4% wartości wycieczki

ubezpieczenie kosztów rezygnacji i zmiany rezerwacji z rozszerzeniem zakresu o zdarzenia związane z zachorowaniem na COVID-19, ze 100% zwrotem max 25 000 PLN
  • impreza turystyczna,
  • bilet lotniczy, autokarowy, promowy,
  • apartament, hotel,
  • szkolenie, kurs

REZYGNACJA CHP 100 COVID-19

cena 5,9% wartości wycieczki

ubezpieczenie kosztów rezygnacji i zmiany rezerwacji  z rozszerzeniem zakresu o następstwa chorób przewlekłych i zdarzenia związane z zachorowaniem na COVID-19, ze 100% zwrotem max 25 000 PLN
  • impreza turystyczna,
  • bilet lotniczy, autokarowy, promowy,
  • apartament, hotel,
  • szkolenie, kurs

 

Szczegóły ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + COVID-19 [tutaj]

 

Skontaktuj się z nami