Najlepsze nurkowaniaPolityka Prywatności i cookies Najlepsze Nurkowania


 

Najlepsze Nurkowania

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.nurkowanie.travel.pl czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Najlepsze Nurkowania z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 91-070) przy  ul. Legionów 69, posiadająca NIP 7311846211 (Administrator). 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych  za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@nurkowania.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań. 

 

IMPREZY TURYSTYCZNE

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. Zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
  2. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (w tym wystawiania i przechowywania faktur) czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny".
  3. Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny oraz Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  4. Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
  5. Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  6. Marketingu bezpośredniego, w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty na imprezę turystyczną. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec klienta.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, w szczególności:
  1. imię, 
  2. nazwisko, 
  3. data urodzenia, 
  4. adres e-mail, 
  5. numeru telefonu, 
  6. adres zamieszkania, 
  7. oraz dane z dowodu osobistego lub paszportu (w zależności od kraju wyjazdu lub oferty) niezbędne do weryfikacji tożsamości klienta, tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu
  8. inne dane przekazane przez użytkownika.
 3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 4. Administrator, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz zapewnienia poprawnej jakości usług, może również przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (w tym dane dotyczące zdrowia, np. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób wymagających szczególnej opieki medycznej) jeżeli  osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych we wskazanym celu  (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 5. powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu - w sytuacji kiedy Administrator będzie realizował działania marketingowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  5. czas do momentu wycofania zgody - w sytuacji kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, np. w celu przesyłania informacji marketingowych.
 7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe klienta – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. agentom, dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  2. innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np. parkingi, usługi lotniskowe, usługi transferowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kurierom, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest  w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony. 
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, klientowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - nie dotyczy sytuacji,  w których dane osobowe niezbędne są Administratorowi do realizacji umowy, wypełnienia obowiązków prawnych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu umowy.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - nie dotyczy sytuacji, w których dane osobowe zostały pozyskane na potrzeby realizacji umowy lub przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych.
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (kiedy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego).
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem  za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@nurkowania.pl

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE 

 

 1. Administrator przetwarza dane 
 2. osobowe w następujących celach:

a)Zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym  prowadzenia konta użytkownika w Strefie Klienta na stronie www.strefaklienta.eximtours.pl (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

 1. Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny. 
 2. Przesyłania informacji marketingowych (np. newslettera), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 3. Marketingu bezpośredniego, w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty na imprezę turystyczną. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec klienta.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia konta, w szczególności: a)imię,
  1. nazwisko, 
  2. data urodzenia, 
  3. adres e-mail, 
  4. numeru telefonu, 
  5. adres zamieszkania, 
  6. oraz dane z dowodu osobistego lub paszportu (w zależności od kraju wyjazdu lub oferty) niezbędne do weryfikacji tożsamości klienta, tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.
  7. inne dane przekazane przez użytkownika.
 5. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym prowadzenia konta użytkownika w Panelu Klienta. 
 6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 7. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 15. powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu - w sytuacji kiedy Administrator będzie realizował działania marketingowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  5. czas do momentu wycofania zgody - w sytuacji kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, np. w celu przesyłania informacji marketingowych.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  2. innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, na podstawie zawartych umów.
 9. Administrator może przekazywać dane osobowe  użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), poza obszar obowiązywania RODO.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - nie dotyczy sytuacji,  w których dane osobowe niezbędne są Administratorowi do realizacji umowy, wypełnienia obowiązków prawnych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu umowy.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - nie dotyczy sytuacji, w których dane osobowe zostały pozyskane na potrzeby realizacji umowy lub przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych.
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (kiedy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego).
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@nurkowania.pl

 

FORMULARZ KONTAKTOWY OFERTOWY

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. Realizacji zapytania, tj. przedstawienia oferty na imprezę turystyczną (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
  2. Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  3. Personalizacji treści marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Administrator może przetwarzać dane osobowe  w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty na imprezę turystyczną. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec klienta.
 2. Administrator, w celu przedstawienia oferty na imprezę turystyczną, może przetwarzać dane osobowe, w szczególności:
  1. imię,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres IP,
  5. inne dane przekazane przez użytkownika.
 3. Przekazanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania, tj.

przedstawienia oferty na imprezę turystyczną. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność wysłania użytkownikowi oferty. 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 24. powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do działań zmierzających do realizacji zapytania, tj. przygotowania i przedstawienia oferty,
  2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu - w sytuacji kiedy Administrator będzie realizował działania marketingowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  3. czas do momentu wycofania zgody - w sytuacji kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, np. w celu przesyłania informacji marketingowych.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  2. innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Administrator może przekazywać dane osobowe  użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), poza obszar obowiązywania RODO.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje odpowiednio:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda,
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem  za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@nurkowania.pl

 

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY (live chat)

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. Udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu) dostępnego na stronie www.eximtours.pl oraz www.et.pl (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  2. Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  3. Personalizacji treści marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Administrator może przetwarzać dane osobowe  w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty na imprezę turystyczną. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec klienta.
 2. Administrator, w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego), może przetwarzać dane osobowe, w szczególności:
  1. Imię,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres IP,
  5. inne dane przekazane przez użytkownika.
 3. Przekazanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność wysłania użytkownikowi odpowiedzi. 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 33. powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej, czyli do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie,
  2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu - w sytuacji kiedy Administrator będzie realizował działania marketingowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  3. czas do momentu wycofania zgody - w sytuacji kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, np. w celu przesyłania informacji marketingowych.
 6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  2. innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 7. Administrator może przekazywać dane osobowe  użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), poza obszar obowiązywania RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda,
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@nurkowania.pl

 

NEWSLETTER

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. Przekazywania osobom zainteresowanym ofertą Administratora informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  2. Personalizacji treści marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celu otrzymywania informacji marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Administrator może przetwarzać dane osobowe  w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty na imprezę turystyczną. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec klienta.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wysyłania newslettera, w tym w szczególności  adres e-mail.
 3. Przekazanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi newslettera. 
 4. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować  z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się  w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: biuro@nurkowania.pl
 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
 6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 42. powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas do momentu wycofania zgody,
  2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 7. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  2. innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.
 8. Administrator może przekazywać dane osobowe  użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), poza obszar obowiązywania RODO.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@nurkowania.pl

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu www.nurkowanie.travel.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności. 
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności  w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym  w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu. O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

                 

POLITYKA COOKIES

 

 1. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP oraz identyfikatory MAC użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników z Serwisu www.nurkowanie.travel.pl .
 3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 4. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, 
  2. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
  3. prezentacji reklam z uwzględnieniem preferencji użytkowników
  4. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu w Strefie klienta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne  o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. 
 6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
 7. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami cookies podmiotom zewnętrznym,  w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.
 8. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących  z Administratorem reklamodawców i partnerów.
 9. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.:  wtyczki portali społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps).

Korzystanie      z              tych       aplikacji               może     powodować       przesyłanie        informacji  o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.

 1. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej  w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
  2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
  3. Internet               Explorer:             https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html 
  5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 5. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.