Najlepsze nurkowaniaUbezpieczenia KLNW


Ubezpieczenie turystyczne Kl/NNW

 

Standardowe ubezpieczenie turystyczne (zawarte w cenie imprezy turystycznej) może obejmować następujące ryzyka:


Koszty leczenia (KL) – ubezpieczenie KL zapewnia zwrot wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd.
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: jazdy na quadach, jazdy na skuterach wodnych, nurkowania z aparatem powietrznym, chorób przewlekłych i nowotworowych, wenerycznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków.
Suma ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 30.000 EUR. Koszty leczenia pokrywane są bezgotówkowo przez AXA. . Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie pokrywa kosztów w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku jeśli powstały w wypadku umyślnego działania Uczestnika, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, działań wojennych itd.

Koszty ratownictwa (KR) – w zakresie standardowego ubezpieczenia mieszczą się również koszty ratownictwa do sumy 5.000 EUR

Amatorskie Sporty letnie i zimowe (AS) – sporty uprawiane rekreacyjnie w warunkach letnich lub zimowych, a w szczególności sporty takie jak: narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball); Konieczne jest dodatkowe wykupienie ubezpieczenia ze zwiększona składką (+ 25 %).

Sporty wysokiego ryzyka (SWR) – uprawianie sportów takich jak: sporty motorowe (quady, skutery śnieżne i inne pojazdy lądowe), sporty motorowodne (jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy motorowe), jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym wg uprawnień, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walkii wszelkiego rodzaju sporty obronne Konieczne jest dodatkowe wykupienie ubezpieczenia ze zwiększona składką (+ 100 %).

Sprzęt sportowy – sprzęt związany z dyscypliną sportu, którą Ubezpieczony będzie uprawiał podczas podroży zagranicznej; przez sprzęt sportowy rozumie się: narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami, deskę do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian z butami, deskę do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem (kitesurfing), rower,specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z ekwipunkiem.

Assistance – ubezpieczenie pokrywa opiekę i pomoc przedstawicieli Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zwrot kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej, pomoc i informację w przypadku przerwania podróży Ubezpieczonego itd. Powyższe świadczenie realizowane jest w ramach wartości ubezpieczenia Kosztów Leczenia.

Choroby Przewlekłe (CP) – ubezpieczenie standardowe nie obejmuje kosztów leczenia wraz z następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych. Konieczne jest dodatkowe wykupienie ubezpieczenia ze zwiększona składką (+ 500%).

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie obejmuje podstawowe świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100 % uszczerbku na zdrowiu wynosi równowartość 2000 EUR, a świadczenie z tytułu śmierci równowartość 1000 EUR.

Bagaż podróżny (BP) – Suma ubezpieczenia wynosi do 200 EUR, ubezpieczenie obejmuje zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku ubezpieczonego – maksymalna wysokość ubezpieczenia bagażu to 400 EUR, przy czym ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych celowo przez Uczestnika lub osób za które ponosi on odpowiedzialność.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów, plecaków itp.).
Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki, sprzęt profesjonalny, komputerowy, akcesoria samochodowe, sprzęt sportowy itp. Sprzęt audio-video, fotograficzny ubezpieczone są wyłącznie od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie przy czym górną granicę odpowiedzialności z tytułu ww. szkody stanowi 50 % sumy ubezpieczenia.
Każdy Uczestnik zabierający w podróż przedmioty wartościowe ma obowiązek ubezpieczyć taki bagaż we własnym zakresie.


 

Centrum Alarmowe – AXA posiada, otwarte 24 godziny centrum alarmowe, gdzie należy natychmiast zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem i gdzie uzyskacie Państwo pomoc. W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrali Alarmowej, ubezpieczony zostaje obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 60 EUR.
Poniżej telefony alarmowe:CENTRALA ALARMOWA
tel. 00 48 22 575 90 80, fax 00 48 22 575 90 82Ważne
W przypadku gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych i lekarstw ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku AXA może odmówić wypłaty odszkodowania. Procedura związana z wypłacaniem odszkodowań załatwiana jest bezpośrednio z AXA, zatem ani Organizator, ani inne biura nie będą dokonywały żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.
Ogólne warunki ubezpieczenia KL (wraz z ryzykiem chorób przewlekłych), Assistance, KR, NNW oraz bagażu podróżnego – OWU Kontynenty dostępne są na stronie www.axa-polska.pl (kliknij)
Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia.

Oferowane warianty ubezpieczenia turystycznego KL/NNW

 

 • Ubezpieczenie standard plus

 • KL + NNW + BP + AS w cenie 2 EUR za dzień na wszystkie kraje świata

 • Ubezpieczenie choroby przewlekłe

 • KL + NNW + BP + CP w cenie 8 EUR za dzień na wszystkie kraje świata

 • Ubezpieczenie nurkowe

 • KL + NNW + BP + SS + SWR w cenie 3 EUR za dzień na wszystkie kraje świataOpisy i kwoty składników ubezpieczeń

 • KL Koszty leczenia: 30 000 EUR
 • KR Koszty Ratownictwa - 5 000 EUR
 • NNW Nieszczęśliwy wypadek - 4000 EUR
 • BP Bagaż Podróżny: 400 EUR
 • SS Sprzęt Sportowy kradzież : 700 EUR
 • AS amatorskie uprawianie sportu letnich i zimowych 
 • SWR sporty wysokiego ryzyka w tym nurkowanie
 • CP choroby przewlekłe