Najlepsze nurkowaniaGwarancja Ubezpieczeniowa


Bezpieczeństwo finansowe Twojej podróży

 

Jeśli dokonałeś rezerwacji wycieczki w Najlepszych Nurkowaniach, to są one objęte kompletną ochroną w ramach I filaru tj. gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, ubezpieczenia na rzecz klientów lub rachunku powierniczego, jak i II filaru, tj. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego).

 

I filar – Gwarancja Ubezpieczeniowa

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o turystyce organizatorzy turystyki mają obowiązek posiadania polisy tj. Gwarancji Ubezpieczeniowej na wypadek konieczności pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju z przerwanych imprez oraz zwrotu wpłat wnoszonych przez klientów.

 

 

Gwarancja Ubezpieczeniowa Najlepsze Nurkowania

gwarancja udzielona przez Signal Iduna

ważna od 15.03.2020 do 14.03.2021 r.

na kwotę 75 000 EUR 

  

 

II filar – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TFG jest dodatkowym zabezpieczeniem (tzw. II filar) na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych, uzupełniającym dotychczasowe zabezpieczenia w postaci umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub przyjmowania wpłat klientów na rachunek powierniczy (tzw. I filar). Do cena imprez turystycznych doliczana jest obowiązkowa składka, która następnie jest odprowadzana do TFG).  Składki te pokrywają koszty powrotu klientów w wypadku oraz zwrot wpłat za niezrealizowane  przerwane imprezy dla klientów biur, które utraciły płynność finansową, i dla których środki z filaru I okazały się niewystarczające.

 

 

TFG zabezpiecza również w pełni

vouchery wydawane klientom biur podróży

w związku z koniecznością anulacji podróży

dotkniętych pandemią COVID-19.